Монгол Улсын Засгийн газрын нийт өрийн үлдэгдэл 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 22.4 их наяд /22,361,478,073.0/төгрөг болжээ. Энэ нь өнөөгийн үнэ цэнээр хүлээгдэж буй дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 58.9 хувьтай тэнцэж байна.

Үүний 10.6 хувийг дотоод өр, 84.3 хувийг гадаад өр, 5.1 хувийг өрийн баталгаа эзэлж буй аж.

Өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар Монгол Улсын хүн амын тоо 3.182.995 бөгөөд нэг хүнд ногдох өрийн хэмжээ 7.025 төгрөг байна.

Засгийн гарын нийт өрийн 84.3 хувь буюу 18.860.042.128.0 төгрөг нь гадаад өр, 10.6 хувь буюу 2.370.709.990.0 төгрөг нь дотоод өр, 5.1 хувь нь Засгийн газрыг баталгаа аж.


Эх сурвалж: Сангийн яам