Санхүүгийн зохицуулах хороо "МИК актив арван найм” ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгожээ.

Тус компанийн гаргаж буй 100,000 /нэг зуун мянга/ төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий, 30 хүртэл жилийн хугацаатай, орон сууцны зээлээр баталгаажсан нийт 950,068 /есөн зуун тавин мянга жаран найм/ ширхэг баталгаат үнэт цаасыг бүртгэсэн байна.

Түүнчлэн, “Баян-Алдар” ХК-ийн үнэт цаасны бүртгэлд өөрчлөлт оруулж, ХААБ-ийн арилжааны зуучлагч “Мэту ХААБ”, “Ханбүргэд Хэнтий ХААБ”, “Алтаншагай импекс ХААБ”, “Бадархундага оргил ХААБ”, “Сантланс ХААБ”, “Баярплант ХААБ” ХХК-уудын үйл ажиллагааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоол гаргалаа. 

Холбогдох хууль, журмын дагуу “Монум”, “Дeнeжный магнит” ХЗХ-дын хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг гурван жилээр сунгаж, “Гачууртфинанс”, “Оюу зоос”, “Гүүд лайф”, “ТДМ” ХЗХ-дын тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгов.