Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газраас 2017 онд нийслэлд үйл ажиллагаа эрхэлж буй үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тооллого судалгааг явуулж нийт 5557 үйлдвэрлэл эрхлэгчид хамрагдлаа. 

Үүнээс 4911 аж ахуйн нэгж, 646 өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч байгаагаас Баянгол, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд нийт үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 58 хувь нь байна гэж нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газраас мэдээллээ.