Economist Inteligence Unit  судалгааны компаниас хүн амьдрахад хамгийн тааламжтай дэлхийн хотуудын рейтингийг гаргажээ. 17 дахь дахь  жилдээ гаргаж буй тус судалгаанд 140 хотыг хамруулжээ. Гол шалгуур нь тухайн хотын иргэдийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, тогтвортой байдал, хүмүүсийн амьдралын хэв маяг, соёл  зэрэг 30 үзүүлэлт юм. Энэ удаагийн жагсаалтыг  Австралийн Мельбурн тэргүүлжээ. Өмнөх оны байраа алдаагүй Мельбурн гадна дотны хүмүүсийн анхаарлыг европын уламжлалт хэв маягийг орчин үетэй төгс хослуулснаараа татдаг ажээ. Судалгаанаас харахад Австрали болон Канадын хотуудыг хүмүүс хамгийн их нэрлэсэн байна.

Амьдрахад тааламжтай арван хот 

1.Австрали Мельбурн