Шинэ төрлийн коронавирусийн улмаас эдийн засгийн өсөлт удааширч буй. Иймээс эдийн засгийн эрсдэлийг удирдах зорилгоор МҮХАҮТанхим 5 багц, 20 саналыг УИХ-ын даргад танилцууллаа.

Үүнд:

 1. Макро эдийн засгийг тогтвортой байлгах
 2. Covid-19 вирусийн бизнест үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг саармагжуулах
 3. ЖДҮ-үүдэд дэмжлэг үзүүлэх замаар ажлын байрыг хадгалах
 4. Иргэдийн худалдан авалт, хэрэглээг дэмжих
 5. Хүнсний гол нэр төрлийн барааны нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах

Макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах

 1. Монголбанкны зүгээс бодлогын хүүгээ бууруулж, зах зээлд гаргах зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах
 2. 2020 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтыг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн хөрөнгө оруулалтын чухал бус зардлуудыг танах, тухайлбал энэ онд шинээр эхлэх хөдөөгийн соёлын төвүүдийн шинэ барилга, сумын захиргааны конторын барилгын ажилд төсөвлөсөн 220 орчим тэрбум төгрөг
  Covid-19 вирусийн бизнест үзүүлж буй нөлөөллийг саармагжуулах
 3. Арга хэмжээнээс хамаарч үйл ажиллагааг нь зогсоосон, хязгаарласан аж ахуйн нэгжүүдийн нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, орлогын албан татвар, гаалийн татварын төлөх хугацааг 3 сараас доошгүй хугацаагаар хойшлуулах, алданги, торгууль ногдуулахгүй байх
 4. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөх хугацааг 6 сар хүртэл хугацаагаар хойшлуулах
 5. Арилжааны банкуудын зүгээс аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээлийн бүтцийн өөрчлөлт хийх, зээлийн хуваарийг шинэчлэхэд Монгол банкнаас зохих бодлого чиглэл гаргах
 6. Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар, газрын хураамж зэрэг төрийн байгууллагуудад төлөх төлбөр, шимтгэл, хураамжуудыг түр хугацаагаар хөнгөлөх, чөлөөлөх, хойшлуулах
 7. Бизнест үүссэн санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах үүднээс томоохон Түрээслүүлэгч аж ахуйн нэгжүүд түрээсийн төлбөртөө тодорхой хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэхийг бодлогоор дэмжих
  ЖДҮ-үүдэд дэмжлэг үзүүлэх замаар ажлын байрыг хадгалах
 8. Худалдаа, үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, боловсруулах үйлдвэрлэл, барилга зэрэг тодорхой салбарт бизнесийн зориулалтаар олгосон зээлийн хүүгийн 3 хүртэл сарын төлбөрийн 50 хувийг төрөөс төлөх. Үүнд тооцоогоор ойролцоогоор 100 тэрбум төгрөг шаардагдах ба улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас танах зардал болон Төсвийн тогтворжуулалтын сангаас шийдэх боломжтой гэж үзэж байна.
 9. Жижиг дунд үйлдвэрийн импортын түүхий эд, материалын гаалийн ба нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 2020 оны дуустал хугацаанд тэглэх
 10. Засгийн газраас тогтоосон харьцуулалтын аргаар ба шууд худалдан авч болох бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртгийн дээд хязгаарыг нэмэгдүүлэх
 11. ЖДҮ-ийн хөгжлийн сангаас олгох зээлийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
 12. Засгийн газрын сангуудын хөнгөлөлтэй эх үүсвэрийг эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан хуучин ажлын байруудыг хадгалах, үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгжүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглүүлэх
 13. Вирусын тархалтын эрсдэлтэй нөхцөл байдалд онлайн худалдан авалт хийх, цахимаар төлбөр төлөх зэргийг дэмжин банкны цахим гүйлгээний шимтгэлийг тодорхой хугацаанд багасгах, чөлөөлөхийг дэмжих бодлого шийдвэр гаргаж хэрэгжүүлэх
  Иргэдийн худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх, хэрэглээг дэмжих
 14. “Эрдэнэс Тавантолгой” компаниас хувьцаа эзэмшигчдэд тараахаар шийдвэрлэсэн байгаа 200 орчим тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг 4 сард багтаан олгох, ноогдол ашгийн тодорхой хувийг үндэсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах ваучер байдлаар тараах
 15. Хувиараа НДШ төлөгч иргэдийн нийгмийн даатгал төлөх хугацааг 6 сараар хойшлуулах
 16. Нийслэл хотын албан татварын тухай хуулийн 7.2 дах хэсэгт заасан үйлчилгээний татвараас Татвар төлөгчийг 6 сарын хугацаанд чөлөөлөх
  Хүнсний гол нэр төрлийн барааны нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах
 17. Хүнсний гол нэр төрлийн барааны өөр улсаас импортлохтой болон тээвэрлэлттэй холбоотой гарах нэмэлт зардлыг зөрүүг Засгийн газраас олгох
 18. Импортоор оруулж ирэхэд төлөх Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг төлөлтийг гурван сараас доошгүй сараар хойшлуулах
 19. Хүнсний гол нэр төрлийн барааны импортын зориулалтаар хөнгөлөлттэй санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх
 20. Гурилын үйлдвэрүүдийн импортлох хүнсний улаанбуудайн квотыг 120000-150000 тонн болгож нэмэгдүүлэх