Хорооноос санхүүгийн үйл ажиллагаанд олгож буй тусгай зөвшөөрөл нь төрийн нэрийн өмнөөс тусгай эрх өгч буй, эрх зүй, зохицуулалтын агууламж бүхий албан ёсны баримт бичиг юм.

Өөрөөр хэлбэл, санхүүгийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлөөр холбогдох дүрэм, журам, заавар, шалгуураар тогтоогдсон хүрээ, хэм хэмжээ, нөхцөл шаардлага тавигдах ба тэдгээрийг мөрдлөг болгон ажиллах нь уг тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон эрхийг баталгаажуулна.

Иймд тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ нь тодорхой нууцлал, үл хуулбарлагдах, хуурамчаар үйлдэх боломжийг хязгаарласан шинж чанартайгаар хэвлэгддэг бөгөөд тэдгээр нууцлалаас танилцуулж байна.