Европын Холбооны зах зээлд бараагаа нийлүүлж буй дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийг танилцуулах, өдөрлөг болов.