“Монгол Улсын Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагаас газар хөдлөлт тэсвэрлэлтийн үнэлгээ хийх, сургалтад ашиглах багаж, тоног төхөөрөмж гардууллаа.

Фото сурвалжлагыг хүлээн авна уу.