Монголын хөрөнгийн зах зээлийн мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөлөл болох "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК, "Арилжааны төлбөр тооцоо" ХХК, “Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо” ӨЗБ хамтран, дотоодын хөрөнгийн зах зээлийг дараагийн шатанд хүргэж хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлүүлэх талаар хүсэлтийг 2019 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр Санхүүгийн зохицуулах хороонд хүргүүллээ.

Энэхүү хүсэлтэнд:

  • Хөрөнгө оруулагчдад арилжааны таатай орчин нөхцөл бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдол бүхий төлбөр тооцооны дараа төлбөрт Т+2 горимд шилжих,
  • Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй боловч арилжааны хөрвөх чадвар сул, дансны болон зах зээлийн үнэлгээ нь хэт зөрүүтэй компаниудын үнэлгээг бодитой болгоход чиглэсэн арга хэмжээ авах,
  • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс төвлөрүүлдэг Санхүүгийн зохицуулах хорооны “зохицуулах үйлчилгээний хөлс”-ийг бууруулах эсвэл хөнгөлж мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг асуудлуудыг тусгасан байна. 

Ийнхүү зах зээлд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэснээр, хөрөнгийн зах зээлийн арилжааны хэмжээ нэмэгдэх, хувьцаат компаниудын хөрвөх чадвар сайжрах, хөрөнгө оруулагчдад ээлтэй арилжааны орчин бий болох, улмаар дотоодын хөрөнгийн зах зээл олон улсын стандартад нийцэж албан ёсны олон улсын зах зээлийн зэрэглэлтэй болоход ихээхэн чухал ач холбогдолтой юм.

“МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ” ТӨХК

“АРИЛЖААНЫ ТӨЛБӨР ТООЦОО” ХХК

“МОНГОЛЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА ЭРХЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО” ӨЗБ

 

Эх сурвалж: Монголын хөрөнгийн бирж