МХЕГ-аас “Эрүүл мэнд, боловсролын хяналтад иргэн таны оролцоо” сэдэвт сарын аяныг өнөөдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна. Тус аяны хүрээнд  Монгол Улсын төрөөс баримтлаж буй хүн амаа өсгөх бодлогыг дэмжиж, хууль бус үр хөндөлттэй хатуу тэмцэж, хууль тогтоомж зөрчсөн иргэн, албан тушаалтан, эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хариуцлага тооцон ажиллахаа хэллээ.