Нийслэлийн хэмжээнд Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөрсний уснаас үүссэн халиа дошин, уулын гуу жалга, сайрын цас, мөс хайлж, уруйн үер үүсэх эрсдэл өндөр байдаг. Иймээс Нийслэлийн Онцгой комиссын дарга, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Д.Сумъяабазар 2022 оны гуравдугаар сарын 9-нд мэргэжлийн байгууллагуудын бэлтгэл бэлэн байдал, уялдааг хангаж ажиллахыг даалгасан. Тодруулбал, хөрсний уснаас үүссэн халиа дошин болон хаврын дулааралтын үед уулын гуу жалга, сайрын цас, мөс хайлж, уруйн үер үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, далан суваг, замын ус зайлуулах шугам сүлжээ, авто замын доогуурх хоолойны ашиглалтын хэвийн ажиллагааг хангахыг даалгасан. Энэ дагуу холбогдох албан тушаалтнуудад дараах үүргийг өглөө.

         Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын алба (Д.Ганболд)-нд:

 • Нийслэлийн үерийн хамгаалалтын байгууламжид холбогдох мэргэжлийн  байгууллагуудтай хамтран үзлэг шалгалтыг тогтмол явуулж, далан сувгийн засварлалт, хог хаягдал, бусад шалтгаанаас үерийн ус чөлөөтэй нэвтрэх боломжийг алдагдуулж байгаа зөрчил, дутагдлыг шуурхай таслан зогсоох арга хэмжээг холбогдох дүүрэг, аж ахуйн нэгж байгууллагаар хэрэгжүүлж, үерийн хамгаалалтын далан сувгийг шинээр төлөвлөх;
  • Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийг хөрсний ус, уруйн болон усны үерийн аюулаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг төлөвлөж, шаардлагатай тохиолдолд  Ажлын хэсэг байгуулан ажиллах, мэргэжлийн байгууллагуудыг нэгдсэн удирдлагаар ханган, шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх; 
  • Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, далан суваг, хөрсний болон булгийн ус урсах жалга, сайр, зам, талбайн ус зайлуулах шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст суурьшсан айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг чөлөөлөх ажлыг мэргэжлийн байгууллага, дүүргүүдтэй хамтран нэгдсэн удирдлагаар хангаж үе шаттай зохион байгуулах;
  • Үерийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр, Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний Мастер төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, удирдлага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах.

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар (А.Дашням)-т:

 • Болзошгүй хөрсний ус, уруйн болон усны үерийн аюулын үед үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүнийг удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган, нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, алба, мэргэжлийн ангийн техник хэрэгслийн судалгааг тодотгон, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулан, шуурхай арга хэмжээг зохион байгуулах;
 • Нийслэл, дүүргийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, далан сувгийн ус нэвтрүүлэх чадамжийг сайжруулах талаар холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд хяналт тавьж, Нийслэлийн Онцгой комиссын даргыг мэдээллээр шуурхай хангах;
 • Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангиудад гамшгаас хамгаалах сургалт зохион байгуулах.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар (Б.Батшагай)-т

 • Үерийн хамгаалалтын далан, сувгийг таглан байрласан объект, байгууламж, үерийн хамгаалалтын бүсэд зөвшөөрөлгүй буусан айл өрх, аж ахуй нэгжид хяналт тавих, зөрчлийг арилгуулах.

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба (Г.Батзориг)-нд

 • Үерийн хамгаалалтын бүс, хөрсний усны нэвчилттэй булаг шанд, голын сав газарт зөвшөөрөлтэй болон зөвшөөрөлгүй буусан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын газар чөлөөлөх ажлыг мэргэжлийн байгууллага, дүүргүүдтэй хамтран зохион байгуулах, зөрчлийг арилгах:

Дүүргийн Засаг дарга, Онцгой комиссын дарга нарт:

 • Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах үерийн хамгаалалтын барилга  байгууламж, ус урсах гуу жалга, авто зам доогуурх ус гадагшлуулах сувгийн ахуйн хог хаягдлын цэвэрлэгээг хийх, саадгүй ус нэвтрэх бололцоог бүрдүүлэх, тухайн орчныг хог хаягдалгүй байлгах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;
 • Айл өрх, албан байгууллага, аж ахуй нэгжийн ойр орчмын 50 метрийн хүрээнд цэвэрлэгээ, ариутгалыг хийлгэх, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/168 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэн ажиллах, Монгол Улсын Хог хаягдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлж, далан сувагт хог хаях явдлыг таслан зогсоох;
 • Болзошгүй хөрсний ус, уруйн болон усны үерийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэд, олон нийтэд мэдлэг, дадлагыг олгох арга хэмжээг зохион байгуулах;
 • Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд тогтмол хүргэх;
 • Ус, цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн үед аврах, хор уршгийг арилгах үйл ажиллагааг зохион байгуулах бүрэлдэхүүний хоол, шатахууны бэлэн байдал, бусад шаардагдах хөрөнгийн нөөцийг бүрдүүлэн шаардлагатай тохиолдолд захиран зарцуулах;
 • Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хүч, хэрэгслийг дайчлан гаргах, дүүрэг, хорооны гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгох, хяналт тавих;
 • Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хөрсний болон булгийн ус урсах жалга, зам талбайн ус зайлуулах шугам сүлжээний хамгаалалтын зурваст суурьшсан айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу чөлөөлөх ажлыг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах;
 • Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан үер усны аюулд өртөж болзошгүй айл өрхийн судалгаанд тодотгол хийж, хүндрэл үүсэж болзошгүй газруудын судалгааг гарган, гадаргуугийн ус зайлуулах жижиг шуудуу, шугам сүлжээг тухайн орчны иргэд оршин суугчид, албан байгууллагатай хамтран өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан гүйцэтгэх;
 • Гэнэтийн гамшгийн үед үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүний хоол, шатахууны бэлэн байдал, бусад шаардагдах хөрөнгийн нөөцийг бүрдүүлэн шаардлагатай тохиолдолд захиран зарцуулах.

               Нийслэлийн Сургалт, судалгаа, олон нийттэй харилцах газар (Г.Хонгорзул)-т:

 • Нийслэлийн хэмжээнд хөрсний ус, уруйн болон усны үерийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ашиглалтын найдвартай ажиллагааг хангуулах, иргэдийн амь нас, эрүүл мэнд, өмч хөрөнгийг шар усны үерийн аюулаас хамгаалах талаар зохион байгуулсан үйл ажиллагааг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах.

Геодези, Усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ (Л.Ариунтуяа)-т:

 • Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, далан суваг, хөрсний болон замын борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ, гаргалгаа хоолой, ус гаргуурын засвар, арчлалт, ашиглалтын хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж цас, мөс, лаг шаврыг цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулах;
 • Хөрсний болон замын ус зайлуулах шугам сүлжээний худгуудын суулт болон эвдрэлийг засварлах.

           Нийслэлийн Хот тохижилтын газар (Б.Мөнхцэцэг)-т ОНӨААТҮГ

 • Хөрсний ус, уруйн болон усны үерийн гудамж, авто зам, талбайд үүссэн ахуйн хог хаягдал, лаг шавар, шороог тухай бүр цэвэрлэж, зорчих хөдөлгөөний хэвийн ажиллагааг хангахыг тус тус даалгалаа.

НИЙСЛЭЛИЙН СУРГАЛТ, СУДАЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ГАЗАР