Харааны бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгодог улсын хэмжээний ганц сургууль болох 16 дугаар  тусгай сургуульд “Хөдөлгөөн, орон зайн баримжаа олгох” кабинет нээлээ. Тус кабинет нь харааны бэрхшээлтэй суралцагчдын онцлогт нийцсэн  хөдөлгөөн орон зайн баримжаа, ахуйн баримжаа, ахуйн дадал хэвшил олгох, чадвар эзэмшүүлэхэд зориулалттай юм.