Сонгуулийн 453 санал авах байранд  сонгогчийн санал авах үед халдвараас сэргийлэх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, НМХГ-ын дэд даргын 02-03/4065 дугаартай мэдэгдлийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.         

Мөн Нийслэлийн 9 дүүргийн архи, согтууруулах ундаа худалдаалдаг 4286, түүгээр үйлчилдэг 847 нийт 5133 аж ахуйн нэгж байгууллагад захирамж хүргүүлэн, захирамжийн биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

Өнөөдрийн 19:00 цагийн байдлаар НМХГ-аас 255 улсын /ахлах/ байцаагч, 14 албан хаагчид  хяналт тавин ажиллаж байна.