Монгол Улсын Ерөнхий сайдын тэргүүлдэг Жендэрийн үндэсний хорооны 2022 оны 2 дугаар тогтоолоор баталсан “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах салбар дундын стратеги төлөвлөгөө(2022-2031)”-г Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны албан хаагчдад өнөөдөр танилцууллаа.

Жендэрийн үндэсний хорооны дэргэдэх Жендэрийн үндэсний шинжээч Б.Долгор тус стратеги төлөвлөгөөний шаардлага үндэслэл, зорилго зорилт, үйл ажиллагааны чиглэлийг танилцуулж Байгаль орчны салбархариуцан хэрэгжүүлэх бодлого үйл ажиллагааг тодотгон тайлбарлалаа