“Захиргааны ерөнхий хуулийн 62.1-д заасны дагуу төлбөрийн системийн оролцогчид болон олон нийтээс санал авч, хэлэлцүүлэх зорилгоор “Төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх, систем ажиллуулах зөвшөөрөл олгох, зөвшөөрөлтэй этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналын томьёоллыг байршуулж байна.

Энэхүү журмын нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд  өгөх саналаа ariun@mongolbank.mn хаягаар 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны дотор ирүүлж хамтран ажиллана уу.

Саналын томъёололтой энд даржтанилцана уу.