Дархан-Уул аймгийн иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн мөрөөр АТГ-ын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн албаны дарга, ахлах комиссар Ц.Цэцэгдэлгэрэхээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллажээ. 

Энэ хүрээнд тус аймгийн төвийн нийт 18 цэцэрлэг, 9 сургуулийн “Үдийн цай” хөтөлбөр, хандив тусламж болон худалдан авах үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг газар дээр нь хянан үзлээ.

Дархан-Уул аймгийн цэцэрлэгүүд нь хүүхдийн хоол, хүнсний материал бэлтгэх, худалдан авах үйл ажиллагааг явуулахдаа босго үнийн дүнгээс хамаарч харьцуулалтын арга болон нээлттэй тендер сонгон шалгаруулалт зарлахгүйгээр гэрээ байгуулдаг байжээ. 

Жилд дунджаар 30-120 сая төгрөгийн худалдан авалтыг шууд гэрээ байгуулж явуулсан байгаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8.5-д “...нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмыг хэрэглэхээс зайлсхийх зорилгоор нийт төсөвт өртгийг хувааж хэд хэдэн тендер шалгаруулалт явуулахыг хориглоно” гэж заасныг зөрчсөн байна.

Тухайлбал:

5-р цэцэрлэг
иргэн С.Галсандоржтой
2018 онд
10,523.900 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
12-р цэцэрлэг
иргэн  А.Норовбанзадтай
2017 онд
27,642.650 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
иргэн Б.Цэрэнхандтай
2017 онд
21,837.250 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
“Баялаг ундрагатай эрдэнэ” ХХК-тай
2017 онд
17,351.280 төгрөгийн гэрээ  байгуулсан
2018 онд
21,101.900 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
иргэн Д.Пүрэвдоржтой
2018 онд
16,750.400 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
1-р цэцэрлэг
иргэн   Алтайсайхантай
2017 онд
11,346.680 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
2018 онд
10,033.220 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
21-р цэцэрлэг
“Гансоби” ХХК-тай
2017 онд
12,972.960 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
13-р цэцэрлэг
“Орхон царам” ХХК-тай
2017 онд
9,206.650 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
18-р цэцэрлэг
иргэн А.Энэбилэгтэй
2018 онд
9,803.000 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
2017 онд
9,403.450 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
иргэн С.Эрдэнэцэцэгтэй
2017 онд
14,237.500 төгрөгийн гэрээ байгуулсан
2018 онд
17,792.600 төгрөгийн гэрээ байгуулсан

Ажлын хэсэг цэцэрлэгүүдийн тендерийн баримт, бичгийн материалыг хянан  үзэхэд “Арцат алтайн уулс” ХХК нэр бүхий 11 цэцэрлэгийн тендерийн  хуурай хүнсний бүтээгдэхүүн, мах гэх мэт багцад оролцон 10 байгууллагын тендерт шалгарч гэрээ байгуулсан. “Таван тойн” ХХК нэр бүхий 5 цэцэрлэгийн  тендерийн мах, хүнсний бүтээгдэхүүний багцад оролцож 5 байгууллагын тендерт шалгарч гэрээ байгуулсан. 2017 онд “Таван тойн” ХХК нь нэр бүхий 12 цэцэрлэгт буюу ихэнх цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол хүнсний материалыг тендергүйгээр, гэрээгээр нийлүүлж ирсэн байв. Мөн “ЦЭЦМИС” ХХК 2017 онд 3 цэцэрлэгт  гэрээгээр, 2018 онд 4 цэцэрлэгийн тендерт шалгарч гэрээ байгуулсан байна.

Түүнчлэн зарим цэцэрлэгийн удирдлагууд нь өөрийн хамаарал бүхий этгээд болон нэгдмэл сонирхолтой хуулийн этгээдтэйгээ гэрээ байгуулж бүтээгдэхүүн нийлүүлж, худалдан авах үйл ажиллагаа зохион байгуулсан зөрчил илэрсэн бөгөөд Дархан-Уул аймгийн боловсролын салбарт явуулж байгаа төсөв, санхүү, худалдан авалт, тэдгээрийн ил тод байдал, гүйцэтгэлд тавих хяналт сул байгаа нь ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх, цаашлаад авлигын гэмт  хэрэг үүсэх нөхцөл байдал бий болж байгааг  онцгой анхаарах нь чухал байна.    

Дархан-Уул аймгийн доорх нэр бүхий цэцэрлэгүүд 2017-2018 онд үйл ажиллагаа явуулахдаа эцэг, эхчүүдээс нийт 132,821.115 төгрөгийн хандив авсан байна. 

Дархан-Уул аймгийн цэцэрлэгүүдийн хандив авсан байдлыг хүснэгтээр харуулахад (төгрөгөөр):

Д/д
Байгууллагын нэр
Нийт авсан хандив
Төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлсэн байдал
Төвлөрүүлж аваагүй хандив
Хөрөнгөөр авсан хандив
1
1 дүгээр цэцэрлэг
8,712.900
3,970.000

4,742.900
2
3 дугаар цэцэрлэг
6,980.050
6,321.000
659.050

3
4 дүгээр цэцэрлэг
8,178.125
3,669.060
4,509.065

4
5 дугаар цэцэрлэг
8,076.000
3,943.000
4,33.000

5
6 дугаар цэцэрлэг
4,159.490


4,159.490
6
7 дугаар цэцэрлэг
2,654.000

1,004.000
1,650.000
7
8 дугаар цэцэрлэг
2,032.000
835.000
1,197.000

8
10 дугаар цэцэрлэг
21,417.350
13,200.000
8,217.350

9
11 дүгээр цэцэрлэг
2,945.000

2,945.000

10
12 дугаар цэцэрлэг
5,518.200
3,500.000
1,387.900
630.300
11
13 дугаар цэцэрлэг
11,077.500
10,559.500
518.000

12
15 дугаар цэцэрлэг
20,070.000
20,070.000


13
18 дугаар цэцэрлэг
6,802.750
3,542.000
2,900.750
360.000
14
21 дүгээр цэцэрлэг
3,006.700
1,206.000
1,541.700
259.000
15
22 дугаар цэцэрлэг
12,804.450
2,720.000
10,084.450

16
24 дүгээр цэцэрлэг
8,386.600
235.000
8,151.600


Нийт дүн
132,821.115
73,770.560
47,248.865
11,801.690

Энэ нь Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2008 оны 56/64 тушаалын хавсралтаар баталсан Сургууль, цэцэрлэг хөгжүүлэх сангийн үлгэрчилсэн дүрмийг баримтлалгүйгээр нийтийг хамарсан тэгшитгэсэн байдлаар хандив авсан нь хууль зөрчсөн үйлдэл юм.

Тус аймгийн зарим сургуулийн захирал, нягтлан бодогч нар нь 2018 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй хүмүүсийн нэр дээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг улсаас төлүүлж төсвийн хөрөнгийг хууль бусаар зарцуулах, албан тушаалын байдлаа ашиглан бусдад давуу байдал олгосон гэх зөрчлийг гаргасан байна. 

Дархан-Уул аймгийн боловсролын салбарт гарч буй зөрчил, дутагдлыг арилгах, хууль тогтоомж зөрчсөн албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулах, цаашид холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллах, удирдах албан тушаалтнуудад авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгааны ажлыг тогтмол зохион байгуулах өмнө өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг бодитоор сайжруулах тодорхой арга хэмжээнүүд авч ажиллах талаар Авлигатай тэмцэх газраас Дархан-Уул аймгийн Засаг даргад албан шаардлага хүргүүлэхээр тогтов.

Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг 2018 оны 11 дүгээр сард Дархан-Уул аймаг болон Шарынгол суманд ажиллаж шалгалтын дүнгээр илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах, цаашид дахин гаргуулахгүй байх чиглэлээр “Зөвлөмж” боловсруулан аймгийн ИТХ-ын дарга, Засаг дарга нарт хүргүүлж, тус аймгийн боловсролын салбарт гарч байгаа хүний нөөц, томилгооны асуудалд онцгойлон анхаарах, 2016-2018 онд сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын дунд халаа, сэлгээ ихтэй, сонгон шалгаруулалтад ороогүй иргэнийг төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилж байгаа, үндэслэлгүйгээр ажлаас халж байгаа асуудлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэх талаар өмнө нь зөвлөмж өгч байсан юм.