Бүх шатны боловсролын байгууллагын багш, ажилчдын Ковид-19 халдварын эсрэг дархлаажуулалт улсын хэмжээнд өнгөрсөн сарын 31-ний өдрийн байдлаар 92.5 хувьтай байна. Нийт багш, ажилчдын 4.8 хувь нь огт вакцинд хамрагдаагүй бол 2.8 хувь нь нэгдүгээр тунгаа хийлгэжээ. Боловсролын байгууллагын багш, ажилчдын дархлаажуулалтад хамрагдсан тоон мэдээллийг аймаг аймгаар нь үзүүлжээ.

Цэцэрлэгийн багш, ажилчдын дархлаажуулалтад хамрагдсан байдал:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, ажилчдын дархлаажуулалтад хамрагдсан байдал:

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо