Шилжилтийн ансныханд илэрч буй тодорхой биш зовуурууд стресс болон сэтгэл гутралтай холбоотой байх нь түгээмэл. Гэр бүл болон сургуулийн орчны стресс бухимдал сэтгэл гутралд хүргэх голлох шалтгааны нэг болдог. Иймд гэр бүлийнхэн болон багш нартай хамтран ажиллах нь шилжилтийн насныханд туслах чухал арга юм. 

Сэтгэл гутралд орсон шилжилтийн насныхан эргээд хэвийн байдалдаа орох харьцангуй амархан. Зовж шаналж байгаа зүйлийнх нь талаар тэдэнтэй ярилцах, тэдний санаа бодлыг сонсох нь цорын ганц эмчилгээний арга юм шүү.