Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрөөр 36 сарын хугацаатай эргэн төлөх нөхцөлтэйгөөр 10 сая хүртэлх төгрөгийг барьцаагүй, хүүгүй зээлэх боломжтой юм. 

Энэхүү хөтөлбөрт дараах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хамрагдана. Үүнд: 

Иргэн:

2.1. Ажилгүй эмэгтэйчүүд;

2.2. Гэртээ бага насны  хүүхдээ асран хүмүүжүүлж буй эмэгтэйчүүд;

2.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд;

2.4. Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй эмэгтэйчүүд;

2.5. Жирэмсэн, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй;

2.6. Өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх хүэлтэй эмэгтэйчүүд.

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

2.7. Мэргэжлийн сургалтын байгууллага;

2.8. Ажил олгогч байгууллага.

Хүүхэд харах үйлчилгээний төв байгуулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх: 

• Хүүхэд харах үйлчилгээ зохион байгуулах, эрхлэхийг хүсэж байгаа иргэнд хүүхэд харах үйлчилгээний хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авч, хэрэгжүүлэх боломжтой талаар мэдээлэл өгнө.  

• Хүүхэд харах үйлчилгээний төв байгуулах хүсэлтэй, Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангасан, энэ хөтөлбөрийн 2.1-2.6-д заасан иргэний боловсруулсан төслийг хэрэгжих үндэслэлийг харгалзан шалгаруулж, 10.0 хүртэл сая төгрөгийн эргэн төлөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэгийг 36 сарын хугацаатайгаар нэг удаа олгоно.

• Аймаг, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага нь жил бүрийн 4 болон 9 дүгээр сард төсөл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах ба санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлт гаргасан иргэдийг бүртгэн төслүүдийг хүлээн авч сонгон шалгаруулна.