Нийслэл Улаанбаатар хотын гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх, иргэд, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нүүлгэн шилжүүлэх талбайг 31 байршилд гарган талбайн хэмжээ, эзэмших, ашиглах зориулалтыг нарийвчлан тогтоожээ. 

Үүнийг дүүрэг бүрээр дэлгэрэнгүй хүргэж байна.

Эх сурвалж: Нийслэлийн Газрын алба