МҮХАҮТ-аас ААН-үүдэд өгөх багц зөвлөмж

(COVID-19 вирусын нөхцөл байдалд бизнесээ эрсдэлээ хэрхэн удирдах вэ?)

1.Ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах

 • Ажилтнуудын сэтгэл санааг хэвийн байлгах орчин бүрдүүлэх
 • Хүний нөөцийн хомсдолд орсон тохиолдолд ажиллах горим тогтоох
 • Эрсдэлтэй нөхцөл байдалд хариуцах, зохион байгуулалт хийх хүнийг томилох
 • Тогтмол мэдээлэл солилцох, зар түгээх утас, цахим сувгыг тодорхой болгох
 • Ажлын байрны ажиллах түвшин бүрээр аюулгүй байдлыг зэрэглэлийг тогтоож, шаардлагатай хамгаалалтын хэрэгслээр хангах ❖ Онцын шаардлагагүй тохиолдолд гадаад, дотоод томилолтыг цуцлах, хязгаарлах
 • Ажилтнуудын гэрээсээ ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хурал уулзалтыг цахимаар хийх
 • Сэжигтэй тохиолдол гарсан үед тусгаарлах өрөө бэлтгэх /119 тусгай дугаарт мэдээлэл өгөх/
 • Яаралтай үед холбогдох эрэмбэ дарааллыг тодорхой болгох
 • Өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн зөвлөмжийг тусгах
 • Гадаадын иргэдэд зөвлөгөө өгөх дугаарыг мэдэгдэх /SOS medical - 91913122, Intermed - 80105577/

2. Харилцагчдаа халамжлах(компани болон эцсийн хэрэглэгч)

 • Харилцагч нэг бүртэйгээ холбогдож бизнесийн үйл ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг нь тодруулах
 • Өөрсдийн үйл ажиллагааны хуваарийн өөрчлөлт болон онцгой нөхцөл байдлаа мэдэгдэх
 • Харилцагч хооронд онцгой нөхцөл үүсч эрсдэл учирч болзошгүй тохиолдолд харилцан тохиролцож аюулгүйн горимд шилжих
 • Онцгой харилцагчаа халамжлах, санаа тавих
 • Үйлчилгээний байгууллагууд харилцагчдад эвгүй сэтгэгдэл төрүүлэхгүйгээр аюулгүй байдлаа маш сайн хангах зөвлөмжийг хүргэж, эелдэг
 • найрсаг ажиллагааг баримтлах
 • Зөвхөн бизнесийн үр ашгийн төлөө бус тогтвортой байдлаа хадгалах, болзошгүй бэрхшээлийг хамтын хүчээр даван туулах итгэл үнэмшил
 • эрмэлзэлтэй байх

3. Борлуулалтын хамаарлаа шинжлэх, борлуулалтын төлөвлөгөөг шинэчлэх

 • Борлуулалтад эзлэх ТЕНДЕР-ийн борлуулалтын эзлэх хувийг тодорхойлох (өнгөрсөн жилүүдэд, энэ жилийн төлөвлөгөөнд)
 • Борлуулалтад эзлэх ОРОН НУТАГ-ийн борлуулалтын эзлэх хувийг тодорхойлох(өнгөрсөн жилүүдэд, энэ жилийн төлөвлөгөөнд)
 • Борлуулалтад эзлэх ОЛОН УЛС-ын борлуулалтын эзлэх хувийг тодорхойлох(өнгөрсөн жилүүдэд, энэ жилийн төлөвлөгөөнд)
 • Дээрх борлуулалтын сувгуудын хамаарал тус бүрээр тооцон энэ жилийн борлуулалтын төлөвлөгөөгөө уян хатан болгож өөрчлөх
 • Борлуулалтын шинэ суваг, онлайн худалдаа, хүргэлтийг бизнесийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхийг хичээх, илүү санаачлагатай ажиллах ❖ Бизнес 2 долоо хоногоос дээш хугацаанд зогсвол урсгал зардлаа нөхөх төлөвлөгөөтэй байх, зээлийн өөр эх үүсвэр хайх

4. Эрэлт нийлүүлэлтийг тооцоолох, ханган нийлүүлэлтийн систем

 • Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн жагсаалтыг нийт нийлүүлэлтэд эзлэх хувийн жингээр нь тодорхойлж, жагсаалт гаргах
 • Томоохон бэлтгэн нийлүүлэгчидтэйгээ холбогдож нөхцөл байдлыг мэдэгдэж, учирч болох эрсдэлүүдийг тодруулах
 • Хэрвээ томоохон харилцагчдад хүндрэл учирвал тухайн бүтээгдэхүүнийг орлуулан бэлтгэх нийлүүлэгчдийн жагсаалт гаргах, хамтран ажиллах
 • санал хүсэлтээ боловсруулж бэлтгэх
 • Компанийн түүхий эд, бараа материалын нөөцийг нарийвчлан тооцох, хомсдож болох нөөцийн эх үүсвэрийг тодорхойлох
 • Ханган нийлүүлэх боломжтой хугацааг олон улсын болон дотоодын тээвэрлэлтийн нөхцөл байдлын мэдээлэлд тулгуурлан нарийвчлан тооцож
 • гаргах
 • Дотоодын түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчидтэйгээ холбогдож, тогтвортой үргэлжлүүлэх бэлтгэл хангах

5. Зардалд дүн шинжилгээ хийх, төсвийг тодотгох

 • Бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх чухал зардлуудыг шинжилж, үнийн хэлбэлзлийг тодорхойлох
 • Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны тогтмол зардлуудыг бууруулах, үйлчилгээ үзүүлэгчдэд санал хүргүүлэх
 • Зардлын төсвийг тодотгож, томилолт, түрээсийн зардлуудыг аль болох бууруулах
 • Ажилтан, харилцагчид болон бэлтгэн нийлүүлэгчдийнхээ эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах, халамжлах зардлын төсвийг шинээр тусгах

6. Санхүүгийн шинжилгээ, тооцоо хийх

 • Компанийн хөрөнгө оруулалт цаг хугацаандаа, хэвийн явагдах боломжтой эсэхийг нягтлан шинжлэх
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалт хэвийн үргэлжлэх эсэхийг нягтлах
 • Компанийн өглөг, авлагыг оновчтой түвшинд байлгах, зээлийн борлуулалт, худалдан авалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх
 • Дээрх бүх шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан Мөнгөн урсгал, P&L, Баланс, хүний нөөцийг зөв удирдах, шийдвэр гаргах