Эрүүл мэндийн салбарын 48.2 мянган ажиллагчдын дундаж цалин 2008 онд улсын дунджаас 7.9 хувиар илүү байжээ. Харин 2009 оноос хойш улсын дунджаас доогуур явсаар 2016 онд 14.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. Мөн тэдний 25.3 мянга нь Нийслэлд, 22.9 мянга нь хөдөө орон нутагт ажилладаг.

Үндэсний статистикийн хороо