Эрүүл мэндий даатгал нь тодорхой хувиар тогтоосон хэмжээгээр шимтгэл төлж, төлсөн шимтгэлийн хэмжээнээс үл хамааран эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг тэгш эрхтэйгээр авах эв санааны нэгдлийн зарчимд тулгуурласан даатгалын төрөл юм.

Даатгуулагч та шимтгэлээ хугацаанд нь төлснөөр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах дараах тусламж үйлчилгээг гэрээ бүхий байгууллагаас авах эрхтэй.