Нийслэл хотын хүн амын өсөлт, ашиглалтаас үүдэн гүний усны нөөцийг хамгаалах, хэрэглээг бууруулах шаардлага жилээс жилд нэмэгдэж байна. 

 Ундны уснаас бусад хэрэглээнд гадаргын ус, цэвэршүүлсэн усыг ашиглах, усны зарцуулалт багатай техник технологийг нэвтрүүлэх замаар дээрх асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой юм.

Нийслэлийн Байгаль орчны газраас нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 90 гаруй авто угаалгын газруудын захирал, менежерүүдэд зориулсан авто угаалгын газруудад “Дахин ашиглах цэвэрлэсэн ус, техникийн ерөнхий шаардлага” MNS6734:2018 стандартыг нэвтрүүлэх, стандарт нэвтрүүлсэн газруудын туршлага хуваалцах уулзалт сургалтыг БОАЖЯ, Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвтэй хамтран зохион байгууллаа.

Нэг автомашин угаахад дунджаар 40-50 литр цэвэр ус ашигладаг.  Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 400,000 /2017 оны байдлаар/ гаруй суудлын автомашиныг нэг удаа угаахад 16 сая литр цэвэр ус ашиглах тооцоо гарч байна. Газрын гүний цэвэр усыг ихээр ашиглаж байгаа энэ байдлыг өөрчлөхөд дээрх шаардлагын зорилго оршиж байгаа юм.

Бохир усыг бохирдолтын төрөл, хэмжээнээс нь хамааран цэвэршүүлэх олон төрлийн аргыг хэрэглэдэг бөгөөд нанотехнологийн болон электрокоагуляцийн аргыг түлхүү ашиглаж байна. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын усны үйлчилгээний тариф машин угаалгын газруудад литр тутамд 1,50 төгрөг байгаа бол бохир усны үйлчилгээний тариф м.куб тутамд 1700 төгрөг байна. Цаашид бохир усны үйлчилгээний тарифыг шатлан өсгөх, стандартаас давсан бохир ус төвлөрсөн шугам, хүрээлэн буй орчинд нийлүүлсэн тохиолдлыг олж илрүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх, хариуцлагыг тухай бүр тооцож, таслан зогсоож байх шаардлагатай байна.