Монгол улс дахь ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл авлигад автах эрсдлийг үнэлэх зорилгоор уул уурхайн үйл ажиллагааны эхний үе шат буюу лиценз олгох шийдвэр гаргалтыг судалжээ. Судалгааны дүгнэлтэд уул уурхайн лиценз олголтын зохицуулалт, систем болон институцийн 89 сул тал дээр үндэслэн авилгад автах магадлалтай 14 эрсдлийг тогтоосон байна.