Өнгөрсөн жилээс олгож эхэлсэн “Оюутны хөгжлийн зээл”-ийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулжээ. Зээлийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулснаар бакалавраас гадна магистер, докторын ангид суралцагчид болон малчин өрхийн оюутнууд “Оюутны хөгжлийн зээл”-д хамрагдах боломжтой болсон байна.